Chuyển từ IDE sang CLI - Tìm kiếm

Với việc chuyển đổi từ dùng các IDE có sẵn sang dùng Command Line (CLI) sẽ buộc bạn có thêm chút kiến thức về các lệnh cơ bản. Đặc biệt là các câu lệnh trong môi trường unix. Bài viết sẽ tổng hợp các tips ngắn gọn xúc tích mà bạn có thể sẽ dùng nhiều

Với việc chuyển đổi từ dùng các IDE có sẵn sang dùng Command Line (CLI) sẽ buộc bạn có thêm chút kiến thức về các lệnh cơ bản. Đặc biệt là các câu lệnh trong môi trường unix. Bài viết sẽ tổng hợp các tips ngắn gọn xúc tích mà bạn có thể sẽ dùng nhiều.

Tìm kiếm nội dung

  • Kiếm trong file xác định:
$ grep keyword filename.txt
  • Kiếm toàn bộ trong thư mục (-n hiển thị vị trí dòng, -r hỗ trợ kiếm recursive tất cả thư mục con)
$ grep -r -n keyword *

 

Tìm files (directory trong unix được xem như là file)

$ find . -name "*part_of_file_name*"

Giải thích:

. là directory hiện tại,

-name kiếm theo tên, Ví dụ từ khoá cần tìm:

- Tìm keyword name sẽ dùng "*name*" -> filename.txt, filename1.txt

- Tìm tất cả các file có đuôi .txt sẽ dùng "*.txt" -> filename.txt, filename1.txt

 

Tìm files, thay đổi cụm từ trong file tìm được 

$ find . -type f -name '*' -print0  xargs -0 perl -pi -e 's/old_word/new_word/g'

Giải thích:Description

Contact

VNAppMob
Vietnam
+84965235237

Social