Giới hạn file logs của mỗi Docker Container

Khi bạn gặp phải vấn đề phình kích thước data trong Docker mặc dù đã chạy docker system prune (xoá các images không còn dùng) nhưng ổ đĩa vẫn không giảm dung lượng, đến lúc bạn cần check lại xem mình đã cấu hình logging chưa

Khi bạn gặp phải vấn đề phình kích thước data trong Docker mặc dù đã chạy docker system prune (xoá các images không còn dùng) nhưng ổ đĩa vẫn không giảm dung lượng, đến lúc bạn cần check lại xem mình đã cấu hình logging chưa.

Mặc định Docker sẽ dùng driver json-file để log và lưu các file logs ở thư mục overlay (bạn có thể dùng utility ncdu từ root directory để list size toàn hệ thống). Docker không giới hạn số lượng file logs cũng như kích thước file log, và đó là lý do ổ cứng bị ngốn khá nhiều mà bạn không check được bằng các lệnh như docker ps --size

Do đó để đảm bảo nguồn tài nguyên ổ cứng an toàn, bạn nên cấu hình thêm logging. Nếu bạn chạy Docker từ CLI thì có thể thêm params như sau:

docker run --log-opt max-size=10m --log-opt max-file=5 my-app:latest

Hoặc nếu bạn chạy docker-compose thì cấu hình file .yml như sau:

my-app:
  image: my-app:latest
  logging:
    driver: "json-file"
    options:
      max-file: 5
      max-size: 10m

 

#docker #loggingDescription

Contact

VNAppMob
Vietnam
+84965235237

Social